Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.fera-bikes.com

1 OBJAŚNIENIE POJĘĆ.

Zastosowane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.fera-bikes.com

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.fera-bikes.com, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

5. Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FERA BIKES Iwona Jończyk – Kornijenko a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fera-bikes.com prowadzony jest przez firmę FERA BIKES Iwona Jończyk – Kornijenko ul. Bukowińska 8/ 1504, 02-703 Warszawa NIP 113-235-84-14, REGON 146239245, tel. 609 661 041, e-mail:roweryfera@gmail.com

 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta i jest to tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 4. Sklep internetowy fera-bikes.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, i realizuje zamówienia w oparciu o zgłoszenia dokonane przy pomocy formularza (systemu) zamówień dostępnego na stronach www.fera-bikes.com

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.fera-bikes.com

 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FERA BIKES Iwona Jończyk – Kornijenko Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną:” Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr.”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”.

  7.Zamówienia Klientów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania pracowników sklepu (panel klienta lub korespondencja elektroniczna) przez okres 14 dni, będą uznawane za nieważne oraz usuwane z bazy zamówień.

 7. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni robocze dla produktów gotowych oraz do 10 dni roboczych dla produktów przygotowywanych na zamówienie oraz od 10 do 14 dni roboczych w przypadku przesyłek realizowanych poza granice Polski.

 

4. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

– wpłata na konto na numer rachunku : 42105010251000009097287990,

– przesyłka za pobraniem,

– gotówką przy odbiorze osobistym

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

5. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

 2. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałej części Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Patron Service Sp. z o. o.

 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

– odbiór osobisty

– dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej 30,- PLN lub 50,- PLN przy przesyłce za pobraniem,

 1. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 2. Kupujący zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

 3. Klient może żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 4. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, paragon lub fakturę VAT oraz gwarancję obejmującą dostarczane Towary

 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że Kupujący i Sprzedający umówią się w inny sposób.

 6. Wysyłka zamówionych produktów realizowana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu dokonanej płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonanej za zamówione towary płatności.

6. REZYGNACJA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 2. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm., przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wysyłając je na adres FERA BIKES Iwona Jończyk – Kornijenko, ul. Bukowińska 8/ 1504, 02-703 Warszawa lub na adres mailowy roweryfera@gmail.com. Wzór odstąpienia od zamówienia zamieszczony jest na stronie sklepu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta.

 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

FERA BIKES

Iwona Jończyk – Kornijenko

Ul. Ks. Malinowskiego 17

05-410 Józefów

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 2. Sprzedawca zapewnia zwrot ceny Produktu oraz kosztów pierwotnej wysyłki Produktu Kupującemu niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

7. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy.

 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

8. USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

– Prowadzenie Konta Klienta

– Newsletter

– Poleć znajomemu

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

9.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w razie umyślnego wyrządzenia szkody w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez takiego Klienta.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (dostawców energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone droga elektroniczną lub wykonanie usług powierza, jak za własne działania lub zaniechania.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub niemożność korzystania ze sklepu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, chyba, że utrata hasła lub wejście jego posiadanie przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez Klienta poprzez korzystanie ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

5. Zobowiązania Sprzedającego wynikają jedynie z przepisów prawa i regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2014 r. godz. 9.00

Rowery trójkołowe od FERA BIKES

Od tego roku w naszej Manufakturze Rowerowej można zamawiać ręcznie wykonywane rowery trójkołowe o różnym przeznaczeniu. Wśród możliwych zastosowań proponujemy rower trójkołowy z nagłośnieniem, rower trójkołowy z mobilną scena teatralną, rower trójkołowy z lodówką oraz znane już rowery trójkołowe rehabilitacyjne. Jak każdy rower z naszej Manufaktury, trójkołowiec można zamówić w dowolnych kolorach i z wymaganym […]

HULAJNOGA Fera Bikes

Ręcznie wykonana hulajnoga na kołach 20″ już na stałe zagościła w naszej ofercie.  Dla pełnego komfortu i bezpieczeństwa hulajnoga wyposażona została w dwa hamulce typu v-brake, ręcznie zaplatane koła i bardzo szerokie opony renomowanej firmy Stereo Bikes. Hulajnogi, podobnie jak wszystkie nasze produkty, można zamawiać w dowolnej kolorystyce. Dodatkowo hulajnogę można wyposażyć w drewniane błotniki, […]

RENOWACJA ROWERÓW

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty obejmującej renowację rowerów różnych typów. W ramach tej usługi oferujemy rozłożenie i złożenie roweru wraz z podstawowym serwisem, usunięcie starych powłok lakierniczych, a następnie lakierowanie roweru w dowolnie wybranych kolorach z palety RAL.

Kontakt

FERA BIKES
Manufaktura Rowerowa
ul. Ks. Malinowskiego 17
05-410 Józefów
tel. 609 661 041
608 632 281
695 433 775
email: fera@fera-bikes.com
roweryfera@gmail.com

Dane firmowe

FERA BIKES
Iwona Jończyk - Kornijenko
ul. Bukowińska 8 m. 1504
02-703 Warszawa
NIP 113 235 84 14
REGON: 146239245
numer konta: 42 1050 1025 1000 0090 9728 7990